Obchodní podmínky

platné od 6.1.2023

Obchodní podmínky pro poskytování digitálního obsahu a prodej služeb

 Mgr. Jana Urbanová

V OP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, konzultací, živých kurzů a workshopů, k němuž dochází přes webové rozhraní www.santala.cz. OP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkuji za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

 

          I.          DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

1.      OP

Tyto Obchodní podmínky.

2.      POSKYTOVATEL

Mgr. Jana Urbanová

Zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 70332088

Sídlo: Vidlákova Lhota 15, Benešov 25601

Provozovna: Školní 2174, Benešov 25602

Telefonní číslo: 732135194

E-mail: jana@santala.cz

Poskytovatel není plátcem DPH.

Adresa pro doručování je shodné s adresou sídla. 

 

3.      UŽIVATEL

Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.

4.      SPOTŘEBITEL

Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.  

5.      SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, digitálního obsahu poskytovanému namísto odměny za osobní údaje, služeb, individuálních konzultací a živých vzdělávacích akcí, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu či poskytnout službu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu). 

6.      PRODUKT

Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, individuální konzultace, živý kurz, workshop, mentoring, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění a poskytnutí), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje). Není-li v podmínkách jasně stanoveno, o který Produkt se jedná, jedná se o jakýkoli Produkt.

7.      OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

8.      CENA

Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých. Cena je vždy uváděna včetně balného a poštovného, pokud se jedná o produkt, který je součástí poskytované služby.

9.      WEBOVÉ ROZHRANÍ

Webové rozhraní www.santala.cz

10.   WEB

Internetové stránky s doménou santala.cz

11.   OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.    ZÁVAZNOST OP

V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

 

        II.          ODPOVĚDNOST

 

Jako Uživatel berete na vědomí, že Produkty užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.  

 

       III.          INFORMACE NA WEBU

 

1.      Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produktu skutečně zpřístupněn či služba poskytnuta. Obdržené recenze ověřuji. Recenze mi poskytují účastníci kurzů, ti, co si Produkt zakoupili či čerpali mnou nabízené služby. Recenze mi přicházejí e-mailem, přes sociální sítě, zaslané dotazníky zpětné vazby. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.    

 

2.      U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

 

      IV.          OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

1.      Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.

 

2.      Služby a konzultace lze objednat také e-mailem zaslaným na adresu jana@santala.cz nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní (Objednávka).

 

3.      Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednat a koupit“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  

 

4.      Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

 

        V.          CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

 

CENA PRODUKTŮ

1.      Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou včetně nákladů na dopravu.

 

2.      Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.

 

3.      Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

 

ZPŮSOB PLATBY

4.      Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a)      bankovním převodem na můj účet,

b)     u akcí na živo i v hotovosti.

 

5.      V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.

 

SPLATNOST CENY

6.      V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

 

7.      V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

 

8.      Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.

 

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

9.      Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.

 

10.   V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.   

 

      VI.          ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

 

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1.      Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

 

2.      Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

 

3.      Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

 

4.      Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 

 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

5.      Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.  

 

6.      Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

 

7.      Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

 

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8.      Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

 

9.      Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.  

 

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10.   Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

 

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

11.   Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

 

12.   Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

 

     VII.          DODACÍ A STORNO PODMÍNKY SLUŽEB

 

SLUŽBA

1.      Službou se rozumí Produkt, který není digitálního charakteru. Konzultace, přednášky, kurzy a workshopy pořádané naživo.

 

ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽEB

2.      Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní nebo dle podmínek individuálně sjednaných. Termíny pro plnění služeb se sjednávají výhradně na pracovní dny a musí být sjednány písemně prostřednictvím elektronické pošty.

3.      Veškeré informace a jakékoli písemné podklady předávané Poskytovateli jsou určeny pouze pro účely plnění dané služby a pro osobní potřebu Uživatele. Není dovoleno je předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat je k jakýmkoli komerčním účelům či kdekoli publikovat. Poskytovatel i Uživatel berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně získají v rámci plnění služby, jakou pokládány za důvěrné a jako s takovými s nimi budou nakládat.

ZRUŠENÍ SLUŽBY A STORNO PODMÍNKY

4.      Uživatel i Poskytovatel jsou oprávněni objednanou službu zrušit před započetím plnění dané služby, a to písemně zasláním zprávy na elektronickou adresu druhé smluvní strany. Zruší-li objednanou službu Uživatel alespoň 1 pracovní den a minimálně 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, může požadovat náhradní termín pro plnění služby nebo vrácení uhrazené platby za nevyužitou službu. Zruší-li Uživatel objednanou službu méně než 1 pracovní den a 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, platba za nevyužitou službu propadá ve prospěch Poskytovatele. Dostaví-li se Uživatel na dohodnutou konzultaci se zpožděním, zmeškaný čas se započítává jako využitý čas plnění služby. Dostaví-li se Poskytovatel na dohodnutou konzultaci se zpožděním, nahradí zmeškaný čas Uživateli v plné délce. Zruší-li Poskytovatel dohodnutou službu, nabídne Uživateli nejbližší možný volný termín pro její náhradní plnění. Uživatel má právo rozhodnout se, zda využije službu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za objednanou službu v plné výši.

5.      Pokud se Uživatel nemůže dostavit na kurz či workshop pořádaný naživo a čerpat tak zakoupenou službu, platí pro danou službu následující storno podmínky:

a)      Uživatel má právo za sebe poslat náhradu.

b)     Při zrušení služby ze strany Uživatele 14 a vice dní před začátkem kurzu bude Uživateli vrácena platba za objednanou službu v plné výši.

c)      Při zrušení služby ze strany Uživatele 4 až 14 dní před začátkem kurzu bude Uživateli vráceno 50 % z ceny za objednanou službu.

d)     Při zrušení služby ze strany Uživatele 3 a méně dní před začátkem kurzu nevzniká nárok Uživateli k navrácení platby. Platba za nevyužitou službu propadá ve prospěch Poskytovatele.

 

   VIII.          AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

1.      Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

 

2.      Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

 

3.      V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.  

 

          IX.          ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1.      Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

 

2.      V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).   

 

3.      Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.  

 

4.      Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

 

5.      Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.

 

6.      Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny nebo jakékoli splátky ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení a bez nároku na vrácení splátek do té doby zaplacených.

 

7.      Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

 

        X.          REKLAMACE

 

1.      Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

 

2.      Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

 

3.      V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

 

4.      Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

 

5.      Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

 

       XI.          VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1.      Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

 

2.      Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Benešově a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 

 

3.      Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

     XII.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.      Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

 

2.      Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

 

3.      Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

4.      Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

 

5.      Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

 

6.      Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

 

7.      Tyto OP jsou účinné od 6.1.2023.